بخند حتی اگر ...

 

بخند

حتی اگر لبهایت انحنای خندیدن را بلد نیستند!

حتی اگر لبخندت ژست خشک و تا نخورده ی آدم بزرگ ها رابهم بزند!

 

بخند

حتی اگر لبخندت را لای پوشالی ترین دلیل بپیچند!

حتی اگر لبخندت لای هزارخاطره خاک بخورد!

 

بخند

حتی اگر انار به ماه چشمانت به انتظار ریزش باشد!

حتی اگر سیب سرخ نگاهت دچار کرم های حسرت شده است!

 

بخند

حتی اگر بغض های آجری سقف کوتاه دلت را زیر آوار درد خرد کرده است!

 

بخند

حتی اگر آخرین بهارت باشد

             آخرین آرزوهایت...

 

بخند

حتی اگر سایه دیگر ازخورشید پیروی نکند

             آسمان بوی دود بگیرد

             عشق کپک بزند

            شعر بوی نا بدهد

 

بخند

حتی اگر لبخند ، تنها نقاب روی صورتت باشد!

 

بخند

حتی اگر ...

/ 0 نظر / 16 بازدید